Menu
ZŠ Dětřichov nad Bystřicí
Základní škola
a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace

Školská rada

5.9.2023

Vážení zákonní zástupci žáků naší školy

Vzhledem k tomu, že dva zástupci žáků školy ukončili svoji činnost ve školské radě naší školy (jejich děti opustili po ukončení 5. ročníku naší školu) a zároveň končí volební období školské rady je třeba provést novou volbu do školské rady.

Přikládáme informace k této volbě:

Ředitelství Základní školy Dětřichov nad Bystřicí oznamuje, že dne 5. září 2023 (v den třídních schůzek) proběhnou volby zástupců zákonných zástupců žáků do Školské rady.

Základní informace o účelu a činnosti Školské rady:

1. Školská rada se při své činnosti řídí ustanoveními § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

2. Školská rada je tříčlenná. Jednoho člena si volí zákonní zástupci, jednoho pedagogičtí pracovníci školy a jednoho zástupce jmenuje zřizovatel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Rada se podílí na správě školy

3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

4. Funkční období členů školské rady je tři roky.

5. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

6. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

7. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze  za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy.

8. Program zasedání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem a z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, členů školské rady, ředitele školy, zřizovatele školy a z podnětů a návrhů dalších osob. Podklady pro zasedání školské rady zajišťují její členové a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon. V úvodu zasedání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je na zasedání přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

9. Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při volbě svého předsedy, při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, schvalování školního řádu a při schvalování pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

10. Školská rada plní tyto úkoly:

a)         vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování,

b)         schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c)         schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

d)         schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

e)         podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f)         projednává návrh rozpočtu příspěvkové organizace na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g)         projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h)         podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Plánovaný průběh voleb (z volebního řádu Školské rady):

1. Volby probíhají zpravidla v den konání třídních schůzek. Začínají nejpozději hodinu před oficiálním zahájením schůzek a končí nejdříve hodinu po ukončení třídních schůzek, pokud se ředitel školy se zřizovatelem nedohodne jinak. Na průběh prvních voleb dohlíží volební komise ve složení: ředitel školy, případně jím pověřený pracovník, dále jeden člen školské rady zastupující pedagogické pracovníky a jeden zástupce zřizovatele. Na průběh dalších voleb dohlíží volební komise složená z ředitele školy a jím pověřeného pracovníka.

2. Volební akt probíhá tajným hlasováním a to následujícím způsobem: oprávněný volič sdělí volební komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje. Na seznamu žáků školy vyznačí svým podpisem u jména žáka, jehož zastupuje, svou účast ve volbách. Volič označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem ty kandidáty, pro které hlasuje, v počtu max. odpovídajícím počtu volných mandátů a vhozením takto označeného hlasovacího lístku do hlasovací urny. Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem.

3. Je na dohodě zákonných zástupců dítěte, který z nich bude u voleb žáka zastupovat.

4. Po ukončení voleb otevře volební komise urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Za každé označení svého jména získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno více kandidátů, než je volných mandátů, je volební lístek neplatný.

5. Za členy školské rady, v počtu odpovídajícím volným mandátům, jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počty hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

6. Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis v trojím vyhotovení, který podepíší všichni členové komise a tento zápis předá řediteli školy, zřizovateli a stávajícímu předsedovi školské rady.

7. Zvolení kandidáti se dnem voleb stávají novými členy školské rady.

8. Nezvolí-li zákonní zástupci žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

 

Aktuality

Předpověď počasí

dnes, středa 4. 10. 2023
slabý déšť 14 °C 8 °C
čtvrtek 5. 10. zataženo 15/7 °C
pátek 6. 10. zataženo 15/6 °C
sobota 7. 10. skoro jasno 16/6 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Září víno vaří, říjen víno pijem.

Pranostika na akt. den

Svatý František zahání lidi do chýšek.

Svátek

Svátek má František